سامانه فرم شناسايی گلوگاه های آسيب پذير اداری و فسادزا در اتاق ایران

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

نمونه ی معيارهاي نقاط آسيب پذير اداری:
  • عدم وجود شفافیت در فعالیت های نظام اداری اتاق ایران (مدیران و کارشناسان مدیریت ها)
  • عدم وجود پاسخگویی مناسب به مراجعه کنندگان به اتاق ایران ـ مختص به اعضای اتاق ایران (مدیران و کارشناسان مدیریت ها)
  • هر گونه فعالیت فسادزا در صدور مجوزها، گواهی ها و غیره
  • هر گونه فعالیت فسادزا در فرایندهای امور مالی اتاق ایران
  • سایر موارد (توضیح دهید)

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
Invalid Input
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر